مصاحبه با محمود فلکی در روزنامه شرق

 

برای خواندن این مصاحبه لینک زیر را کلیک کنید. برای اینکه متن درشت تر و خوانا باشد، پس از باز کردن لینک، دوباره روی آن کلیک کنید

مصاحبه از: علی شروقی

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=513&pageno=8