Meine Geschichte und meine Biographie in deutschen Lehrbüchern für die Schulen.
محمود فلکی در کتاب‌های درسی مدارس آلمان
یکی از داستان‌هایم همراه با زندگینامه‌ام  در کتاب‌های درسی برای مدارس آلمان منتشر شده. این داستان از مجموعه داستانم به آلمانی انتخاب شده که در 2013 منتشر شده است. این نمونه را که در زیر می‌بینید از مؤسسه‌ی مربوطه توسط ناشر برایم فرستاده شده. این خبر را برای خودستایی یا به اصطلاح پُز دادن نمی‌فرستم؛ چونکه از این جور چیزها می‌کوشم پرهیز ‌کنم. به دو علت این خبر را به آگاهی شما می‌رسانم: نخست اینکه خواستم خوشحالی‌ام را با شما تقسیم کنم؛ دو دیگر اینکه می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که در اینجا (آلمان) یا غرب به ارزش‌های کار، چه خودی چه بیگانه، در مجموع بیشتر بها می‌دهند. چنین موقعیتی را من در ایران حتا نمی‌توانستم خوابش را ببینم. من که هیچ، قطره‌ی ناچیزی در دریای ادب‌، بزرگانی که قله‌های ادبیات معاصر ایران را می‌سازند، آثارشان هنوز نتوانسته در کتاب‌های درسی ایران امکان حضور بیابد. متأسفانه در ایران معیارها بر پایه‌ی ایدئولوزی و تقسم بندی انسان ها به خودی و غیر خودی سنجیده می‌شود، نه بر پایه‌ی ارزش‌ها و کیفیتِ کار. در حالی که در اینجا به ارزش و کیفیت اثر برپایه‌ی آزادی اندیشه بها داده می‌شود. البته اینجا هم مشکلات خودش را دارد، ولی با شرایط حاکم بر ایران قیاس ناپذیر است