چاپ دوم سلوک شعر (نقد و تئوری شعر) پس از سال ها توسط نشر „ماه و خورشید“ منتشر شدimages/stories/img_20171226_151447.jpg

 

این کتاب حاصل سال ها کار در پهنه‌ی نقد و تئوری شعر است و در آن نکات و مسائل تازه و بحث‌انگیزی مطرح می‌شوند. در این کتاب افزون بر بررسی تئوریک، مسائلی مانند „شعر چیست؟“، „الهام“، „نقش زبان در شعر“، هایدگر و زبان شعر“ و … نقد وبررسی‌های زیر نیز می‌آیند:

„شعر ازنگاه حافظ“، „بازتاب دموکراسی در شعر فارسی“، عشق در شعر نیما“، „شور رهایی در شعر فروغ“، „سهراب سپهری و سبک هندی“، „مرثیه‌گوی وطن مرده“(نگاهی به شعر اخوان ثالث)، „همخوانی‌ها و ناهمخوانی‌ها در شعر شاملو“، „مدرنیسم در شعر یا پیچیدگی مصنوعی“، „صدای اسطوره ای“ (تحلیل شعر „ری را“ نیما) „نوآوری یا بازگشت به گذشته“، „رفتار رنگین و مواج با اشیا“ (نقد شعر سید علی صالحی)، „تقلیل شعر تا حد تغییر دستور زبان“ (نقد نگره‌ی شعری ِ رضا براهنی)، „ترانک“، نام پیشنهادی برای نوعی شعر