معرفی „مرگ دیگر کارولا“ تلویزیون در بی بی سی


 

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/02/110207_falaki_book_review_tamasha.shtml