مجموعه شعر تازه ای  به زبان آلمانی


این مجموعه با چند طرح از گرافیست ارمنی

ماریتا آرمنا ، از سوی

Sujet Verlag

نوامبر 2008، در آلمان

منتشر شد