در وقت ِ سایه

راه 

از کنار ِ من کنارتر می‌رفت

و من در راه تو

در کنار ِ خود رها می‌شدم.

1

دست‌آموز می‌شود

آرزوهای گور به گور شده

وقتی که گور

دیگر دور نیست.

 

2

شکلی ندارد

کامل نمی‌شود

فکر مدور.

 

3

تنها نیستم:

حفره‌ی مرگ

می‌درخشد کنار ِ نامم.

 

4

غیبت ِ تو

حرف مرا صورت ِ کاغذ کرد.

 

5

در وقت ِ سایه

راه

از کنار ِ من کنارتر می‌رفت

و من در راه تو

در کنار ِ خود رها می‌شدم.