گزین گویه ها

      گزین‌گویه‌ها          ☻ انسان آن‌چه را که هست یا گمان می‌کند که هست، „هستی“ می‌نامد، و آن‌چه را که نیست یا نمی‌داند که هست، „نیستی“. براستی خود‌پسندیِ آدمی را پایانی نیست: چگونه می‌توان آن‌چه را که...

Read More