برای شنیدن نقد کتاب، درباره ی رُمان „مرگ دیگر کارولا“ در بی بی سی آدرس زیر را کلیک کنید

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/02/110207_falaki_book_review_tamasha.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1