برای مشاهده ی بحث ادبی در تلویزیون بی بی سی با شرکت محمود فلکی و منصور کوشان، لینک زیر را کلیک کنید

 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111112_ptv_pargar_78.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1