شنبه 28 آوریل (ساعت 20) درباره ی عرفان در شعر حافظ، گپی خواهم داشت (آیا حافظ عارف بود؟). این سخنرانی پاره ای از رساله ی دکترای من درباره ی „گوته و حافظ“ است

Anschrift:
Café Enjoy
Eulenkamp 48
Hamburg