گفتگوی تلویزیونی خانم سابجی با محمود فلکی درباره ی رُمان „مرگ دیگر کارولا

in Interview mit mir (M. FaLaki) von einem persischen Auslandsender über meinen Roman "Carolas andere Tode" (55 Min.)
برای شنیدن این گفتگو لینک زیر را کلیک کنید
https://www.youtube.com/watch?v=TW7F9mOGJaM