بحث درباره ی خیام در پرگار با شرکت احمد کریمی حکاک، محمود فلکی و محمود کویر

در لینک زیر

https://www.youtube.com/watch?v=CqbYW5bDfxc&feature=youtu.be