داستان های غریب غربت (مجموعه داستان)

نروژ، آفتاب، 2017 / 1396

این مجموعه در سه بخش تنظیم شده: بخش نخست، داستان هایی که به فارسی نوشته شده؛ بخش دوم، داستان هایی که به آلمانی نوشته و آنها را به فارسی برگردانده و باز نویسی کرده ام. بخش سوم، داستان هایی از جنس دیگر اند