کتابم درباره ی جهان بینی خیام توسط انتشارات ماه و خورشید (تهران) منتشر شد