مجموعه مقالاتم در پهنه ی نقد ادب و فرهنگ، زیر عنوان „نقطه های روشن“ توسط نشر ماه و خورشید (تهران) منتشر شد

این کتاب، که مقاله های قدیم و جدید را دربرمی گیرد، شامل دو بخش است: بخش نخست به نقد ادبیات داستانی و بخش دوم به ادب و فرهنگ و عمدتن به معضلات اندیشه و فرهنگ ایرانی می پردازد