انسان، آرزوی برنیامده


مجموعه شعر (شعرهای 1365- 1361)، 137 صفحه
چاپ نخست: 1366
آلمان، انتشارات سرو


این کتاب شامل 35 شعر است. در این دفتر، افزون بر شعرهای نو، چند مثنوی و رباعی نیز چاپ شده است.

نمونه شعر(یک رُباعی):


آزادگی ِ هیمه‌ی جان سوختن است

خورشید، بزرگی‌اش به افروختن است

جانا گِله از سوزش ِ آتش زچه روست

آزادی ِ ما سوختن آموختن است