موسیقی در شعرِ سپید ِ فارسی

چاپ نخست: 1368(آلمان، نوید)، 170 صفحه

چاپ دوم: 1380 (تهران، نشر دیگر)

چاپ سوم: 1385 (تهران، بازتاب نگار)


این کتاب در نوع خود نخستین کتابی است که به طور مستقل به آهنگ در شعر سپید فارسی در ایران می‌پردازد که در آن، ضمن ِ بررسی ِ پیوند شعر و موسیقی، برای روشنتر شدن ِ تفاوت موسیقی در شعر سپید با موسیقی در ساخت‌های شعری ِ پیش از آن (شعر کهن و نیمایی) و یافتِ چگونگی ِ تحول‌پذیری ِ آهنگ در شعر، ابتدا تا حدودی به آهنگ از رهگذر اوزان ِ عروضی وعروض ِ نیمایی و کاربرد و نقش آن نوع موسیقی در شعر و تنگناهای آن پرداخته شده و سپس به طور گسترده، جستار محوری ِ کتاب، یعنی آهنگ در شعر سپید فارسی، عمدتن بر پایه‌ی تحلیل موسیقایی ِ شعرهای احمد شاملو، بررسی شده است. در این کتاب نویسنده می‌کوشد چگونگی ِ آهنگین شدن ِ کلام در شعر سپید را در حرکت‌های گوناگون ِ زبانی، از رهگذرِهماهنگی ِ واژگانی- تصویری، هماوایی و همسویی ِ واژگانی و… نشان دهد.