نگاهی به شعر شاملو

محمود فلکی

چاپ نخست: 1379 (187 صفحه)

تهران، مروارید


در این کتاب به چگونگی ِ شکل‌گیری ِ عناصر و ساخت ِ شعر و رابطه‌ی آن با جهان معنا در شعر شاملو با نگاهی دیگر پرداخته می شود که در آن، مؤلفه‌های شعر شاملو، رابطه‌ی زبان واندیشه در شعر او، ساختار و آهنگ و … بررسی می شود. افزون بر این، با نگاهی تازه و با رویکردی انتقادی به شعر شاملو، تصویرهای اثباتی، ابزاروارگی ِ طبیعت و عشق در شعر شاملو نیز بررسی می شود.