نقطه‌هامجموعه‌ی مقاله‌ها (500 صفحه)

چاپ نخست: 1375

آلمان، سنبله


این کتاب دربرگیرنده‌ی بیش از چهل مقاله در پهنه‌ی نقد و تئوری ادبی و مسائل فرهنگی است که در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست شامل ِ مقاله‌هایی است که به „شعر“ ارتباط می‌یابند و در آن، با بررسی ِ تئوری ِ شعر در زمینه‌ی „چیستی ِ شعر“، „الهام“، „نقش زبان در شعر“ و…، به نقد شعر شاعرانی چون حافظ، نیما، فروغ، سپهری، اخوان ثالث و…و شاعران نسل‌های جوانتر می‌پردازد.

بخش دوم در پیوند با „داستان‌نویسی“ است که با برآوردِ „داستان کوتاه“ به نقد و بررسی ِ رُمان‌ها و داستان‌های کوتاه مانند „کلیدرِ“ دولت آبادی، „پنج گنج ِ“ گلشیری، „اهل غرق ِ“ روانی پور و… می‌پردازد و جنبه‌های گوناگون ِ نگرش نسبت به داستان نویسی را تحلیل می‌کند. بخش سوم شامل موضوعاتِ پراکنده‌ی ادبی- هنری و فرهنگی است که در آن، مقوله‌های گوناگون، از جمله „استعداد هنری“، „ادبیات و سیاست“، „روانشناسی یونگ و نقد ادبی“، „ادبیات مهاجرت“، „نقد نابسامان“ و مسائل ِ مختلف مربوط به معظلات و نابسامانی ِ فرهنگی و روشنفکری در ایران بررسی می‌شود.

افزون بر این، چند مصاحبه با فلکی در پهنه‌ی ادبیات و مسائل ِ فرهنگی ِ ایران نیز در این کتاب به چاپ رسیده است.