سلوک شعر

 


نقد وتئوری ِ شعر (254 صفحه)
چاپ نخست: تهران، محیط، 1378
چاپ دوم: تهران، ماه و خورشید، 1396

این کتاب حاصل سال ها کار در پهنه‌ی نقد و تئوری شعر است و در آن نکات و مسائل تازه و بحث‌انگیزی مطرح می‌شوند. در این کتاب افزون بر بررسی تئوریکِ مسائلی مانند „شعر چیست؟“، „الهام“، „نقش زبان در شعر“، هایدگر و زبان شعر“، و … نقد وبررسی‌های زیر نیز می‌آیند:

„شعر ازنگاه حافظ“، „بازتاب دموکراسی در شعر فارسی“، عشق در شعر نیما“، „شور رهایی در شعر فروغ“، „سهراب سپهری و سبک هندی“، „مرثیه‌گوی وطن مرده“(نگاهی به شعر اخوان ثالث)، „همخوانی‌ها و ناهمخوانی‌ها در شعر شاملو“، „مدرنیسم در شعر یا پیچیدگی مصنوعی“،“صدای اسظوره ای“ (تحلیل شعر „ری را“ نیما) „نوآوری یا بازگشت به گذشته“، „رفتار رنگین و مواج با اشیا“ (نقد شعر سید علی صالحی)، „تقلیل شعر تا حد تغییر دستور زبان“ (نقد نگره‌ی شعری ِ رضا براهنی)، „ترانک، نام پیشنهادی برای نوعی شعر“ و …کتاب سلوک شعر از نگاه دیگران:

کامیار عابدی