برای مطالعه ی مصاحبه با محمود فلکی در روزنامه „ایران“ لینک زیر را کلیک کنید

مصاحبه از: حسن همایون

http://www.iran-newspaper.com/?nid=5679&pid=18&type=0