بیگانگی در آثار کافکا

(نوشته ی محمود فلکی) منتشر شد


کتاب „بیگانگی در آثار کافکا و تأثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی“ در 164 صفحه (3200تومان) از سوی نشر ثالث منتشر شد. برای خواندن فهرست مطالب کتاب و پیشگفتار آن، جلد کتاب را کلیک کنید