پرواز در چاه

داستان‌های کوتاه (100 صفحه)

چاپ نخست: 1366

آلمان، نوید

 

این کتاب نخستین مجموعه داستانِ فلکی است که شامل پنج داستان کوتاه است: „پرواز در چاه“، „درد“، „اعلامیه در جزیره‌ی مدفون“ ، „گم“ و „قفس“. مضمون‌ ِ داستان‌ها بیشتر در فضای سیاسی- اجتماعی ایران سیر می‌کند و نشان‌دهنده‌ی تلاش‌ِ آغازین ِ نویسنده در پهنه‌ی داستان نویسی است.