خیابان طولانی

داستان‌های کوتاه (105 صفحه)

چاپ نخست: 1371

سوئد، باران


این کتاب شامل 14 داستان کوتاه و طرح است که در دو بخش آمده است. بخش نخست آن در پیوند با زندگی و تجربه‌ در مهاجرت یا غربت است. ترجمه‌ی آلمانی‌ ِ یکی از داستان‌های این بخش (حیاط صلح) جایزه‌ای هم نصیب خود کرده است. بخش دوم، موضوعات متنوعی را دربرمی‌گیرد که عمدتن به رنگ زندگی‌ای‌است که در ایران جریان داشت یا دارد. در این کتاب طرحی هم برای یک فیلم‌نامه‌ی کوتاه به چاپ رسیده است.