داستان های غربت

(گردآوری و تدوین)

داستان‌های کوتاه از نویسندگان مختلف (166 صفحه)

چاپ نخست: 1371

آمریکا، کتاب پر


این کتاب نخستین مجموعه از داستان‌های برگزیده از نویسندگان مهاجر است که توسط فلکی گردآوری و تدوین شده و شامل یک پیشگفتار و 17 داستان کوتاه از 17 نویسنده است که از بین بیش از صد داستان انتخاب شده اند.