داس بر پیکر گندم

مجموعه شعر (شعرهای 1358- 1352)،73 صفحه

چاپ نخست: 1359

تهران، نشر گارسه


این کتاب نخستین مجموعه شعرِ فلکی است که 39 شعر را دربرمی‌گیرد. با توجه به فضای سیاسی پیش و پس از انقلاب ، شعرهای این دفتر عمدتن فضایی سیاسی دارند و نشان دهنده‌ی تجربه ی آغازین و خامِ شاعر اند.

نمونه شعر(یک ترانک):

صیاد!

گیرم که بالِ پرنده شکستی

با پرواز چه می‌کنی؟