واژگان تاریک

مجموعه شعر (شعرهای 1371- 1367)، 135 صفحه
چاپ نخست: 1373

تهران، صدا


استقلالِ زبانیِ شاعر با این دفتر، که بیش از چهل شعر را دربرمی‌گیرد، آغاز می‌شود. فضای شعرها و حرکت‌های تصویری در آنها تازگی ِ ویژه‌ی خود را دارند.

نمونه شعر( ابدیت ):


کسی به خوابِ من نزدیک می‌شود
پلک می‌گشایم
چراغ روشن می‌شود
و دستی از انتهای جهان
دستگیره را می‌چرخانَد.


هشیاری ِ مردگان را ندارم
که دیگر بازنگردم
برمی‌خیزم
و با تو در‌می‌آمیزم.تفسیر شعر „ابدیت“ از:

عباس صفاری