آخرین کتاب شعر

 

مجموعه شعر (شعرهای1378- 1372)، 156 صفحه

چاپ نخست: 1378

آلمان، سوژه

بخش نخستِ این دفتر شامل پنجاه شعر است که تازه‌ترین تجربه‌های شعری شاعر را در شکل و مضمون نشان می‌دهند. بخش دوم مجموعه‌ای از ترانک‌های تازه است همراه با مقاله‌ای در باره‌ی ترانک، زیر عنوانِ “ ترانک، نامِ پیشنهادی برای نوعی شعر “ و مطلب کوتاهی „درباره‌ی گزینشِ واژه‌ی گُمانه“.

نمونه‌ شعر ( آخرین واژه ):

من از کاغذِ نانوشته می‌ترسم:

فکر می‌کنم

زیر این سفیدی چیزی ست

که من آن را نمی‌بینم.

یکی پیشتر شاید چیزی بر آن نوشته باشد

یا نوشته‌ی نانوشته‌ای خود در آن پنهان کرده باشد!

پس شعرِ من

ستمی ست

بر آن نوشته‌ی نانوشته

پس درد می‌کشد آن چیز

که نمی‌دانم چیست؛

درست مثل آینده

که از وجود ما دردمند خواهد شد.

پس اگر شعر ننویسم

بهتر نیست؟

و همین جا

جهان را

در آخرین واژه تمام کنم

بهتر نیست؟

===

 

„آخرین کتاب شعر“ از نگاه دیگران:

علی صیامی

روزبهان

مهدی فلاحتی